Råd og svar

Arbejdstid

Her kan du se reglerne for arbejdstid i lovgivning og i overenskomsten.

Arbejdstid – hvad siger lovgivningen?

Daglig og ugentlig arbejdstid

Arbejdstidsloven tillader i gennemsnit en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer over en 4-måneders periode, inklusive overarbejde. Dette gennemsnit tillader variation i arbejdstiden uge til uge, så længe det samlede gennemsnit ikke overstiger 48 timer pr. uge i den angivne periode.

Fra 1. juli 2024 kan visse grupper dog fravige denne regel gennem kollektive overenskomster, for eksempel op til 60 timer om ugen for samfundskritiske funktioner under visse betingelser​.

Overarbejde

Overarbejde defineres typisk som arbejde udover den normale arbejdstid, som oftest ligger på 37 timer om ugen. Reglerne for kompensation af overarbejde afhænger af individuelle aftaler eller overenskomster​. Tjek din overenskomst.

Pauser og hviletid

Arbejdstagere har ret til en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timers periode og mindst ét ugentligt fridøgn, som bør ligge i forlængelse af en daglig hvileperiode. Pauser, herunder frokostpauser, er krævet for arbejdsdage længere end 6 timer​.

Undtagelser og særaftaler

Der er mulighed for at indgå aftaler, der fraviger de generelle regler, så længe de respekterer arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Dette kan omfatte aftaler om længere arbejdstid for visse funktioner eller under særlige omstændigheder, med forbehold for arbejdstagernes samtykke og mulighed for at tilbagekalde dette​. Tjek din overenskomst.

Arbejdstid – hvad siger overenskomsten?

Fuldtidsansatte

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, der fordeles over 5 hverdage eller sådan, at der over en 4 ugers periode er 4 fridage.

Den ugentlige arbejdstid kan variere, men den gennemsnitlige arbejdstid over en maksimalt 16 ugers periode skal være 37 timer. I denne aftale kan ske afvigelser, når særlige forhold er til stede eller i uger med helligdage. I alle forhold skal parterne forhandle.

Ved ansættelsen skal du og din arbejdsgiver aftale, hvordan ugens arbejdstid skal lægges.

I forhold, hvor mesterstedfortrædere og svende ønsker frihed fra arbejde, sker det uden løn fra arbejdsgiver.

Deltidsansatte

Den ugentlige arbejdstid er mindre end 37 timer, der kan fordeles over 5 hverdage, eller sådan at der over en 4 ugers periode er 4 fridage.

Den ugentlige arbejdstid kan variere, men den gennemsnitlige arbejdstid over en 16 ugers periode skal være mindre end 37 timer. I denne aftale kan ske afvigelser, når særlige forhold er til stede eller i uger med helligdage. I alle forhold skal parterne forhandle.

Arbejdstiden aftales dagligt fra mandag til lørdag med minimum 5 timer pr. dag og maksimum 10 timer pr. dag. Lørdag dog minimum 4 timer.

Ved ansættelsen skal du og din arbejdsgiver aftale, hvordan ugens arbejdstid skal lægges.

I forhold, hvor mesterstedfortrædere og svende ønsker frihed fra arbejde, sker det uden løn fra arbejdsgiver.

Arbejdstidens daglige placering

Arbejde mandag til fredag
Der kan fra mandag til fredag arbejdes i tidsrummet 8.00 - 17.30, dog en dag til kl. 20.00.

Der kan dog – uden at det udløser betaling for ubekvem arbejdstid – arbejdes to lange dage om ugen til kl. 20.00, men dette indebærer, at der i denne uge ikke må arbejdes om lørdagen. Denne placering af arbejdstiden kan kun bero på frivillig aftale. 

Flytning af den lange arbejdstid til kl. 20.00 fra en ugedag til en anden skal varsles over for lønmodtageren 4 uger forud.

Lørdagsarbejde
På lørdage kan der arbejdes i tidsrummet 8.00 - 14.00 eller 7.00 - 13.00.

På lørdage kan der arbejdes til kl. 17.00, uden at det udløser betaling for ubekvem arbejdstid. Dette indebærer, at der i disse uger (mandag-fredag) ikke må arbejdes efter kl. 17.30. Hvis der over en 4 ugers periode arbejdes 3 lange lørdage, indebærer det, at lønmodtageren ikke må arbejde den 4. lørdag i perioden, og i denne uge vil der være to ugentlige fridage. Denne placering af arbejdstiden kan kun bero på frivillig aftale.

Søndagsarbejde
Søndagen før jul må der arbejdes til kl. 20.00. De svende og mesterstedfortrædere, som arbejder søndagen før jul, får de timer, dette arbejde omhandler, inkluderet i den 37 timers arbejdsuge, samt dertil 100 % til timelønnen.

Søndagsarbejde herudover

  1. Søndagsarbejde er frivilligt og skal fremgå af ansættelsesaftalen.
  2. Søndagsarbejde er indbefattet i den aftalte arbejdstid pr. uge.
  3. Søndagsarbejde skal som minimum udgøre 4 timer pr. dag.
  4. Der kan arbejdes 16 søndage om året. Søndagen før jul er inkluderet i dette antal.
  5. For hver søndag, der arbejdes, har lønmodtageren efterfølgende retten til frihed fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag. Dette afvikles indenfor de kommende 16 uger.
  6. Der må ikke arbejdes på to på hinanden følgende søndage.
  7. Søndagsarbejde honoreres med sædvanlige vilkår samt et tillæg.

Se tillægget i din overenskomst

De sidste 6 hverdage før jul kan der arbejdes til kl. 20.00. Dette skal altid varsles med 4 uger.

Ubekvem arbejdstid

Arbejdstid inden for 37 timer, der ligger ud over de i overenskomstens fastsatte rammer, er ubekvem arbejdstid og skal afregnes med 50 % tillæg til timelønnen.

Overarbejde

Overarbejde kan af svende udføres indtil 5 timer pr. uge, i juleugen dog indtil 12 timer, mens overarbejdet er ubegrænset for mesterstedfortrædere.

Der kan dagligt ikke udføres overarbejde ud over 1 time efter normal arbejdstids ophør. Overarbejde beregnes i 1/4 timer for hver påbegyndt 1/4 time.

Overarbejde ved færdigbehandling af kunder skal afspadseres med den tid, arbejdet har haft, uden at der skal ydes afspadseringstillæg herfor. Sker der ikke afspadsering, skal der betales overarbejdsbetaling jf. reglerne herom.

Overarbejde herudover kan også afspadseres med 1½ time for hver optjente time. Dette er dog uden tillæg. Ved afspadsering time for time skal der betales afspadseringstillæg.

Afspadseringen skal afvikles i den følgende 16 ugers arbejdsperiode. Anvendelse af afspadsering eller betaling skal aftales parterne imellem.

Særligt for deltidsansatte
For deltidsansatte, der arbejder ud over 10 timer pr. dag eller aftalt arbejdstid, skal der altid betales overarbejdstillæg.

For overarbejde betales 50 % tillæg til timelønnen. For svende og mesterstedfortrædere i fast arbejde sammenlægges ugens overarbejde i minutter, og ved lønudbetaling betales derefter det samlede antal minutters overarbejde i ugens løb.

Når der i uger med søgnehelligdage arbejdes ud over de normale arbejdsdages afslutning, skal svendene og mesterstedfortræderne have overarbejdsbetaling, selvom arbejdsugen ikke kommer op på 37 timer.

Weekendfri

Svende og mesterstedfortrædere har ret til fri 6 weekender over en 52 ugers peri­ode, som ligger ud over weekender i ferie og feriefridagsperioder.

Hvis virksomhedens åbningstid er 37 timer eller derunder pr. uge, betales kun løn for de timer, hvor der er udført arbejde.

Er du elev?

Læs mere om reglerne for arbejdstid for elever.