19. april 2020
Corona: Retningslinjer for sikkerhed i saloner fra 20. april
Her kan du se sundhedsmyndighedernes retningslinjer for sikkerhed, når salonerne må åbne igen 20. april.
Så kom retningslinjerne, som vi alle har ventet på.

De gælder allerede fra i morgen, så salonerne har meget, meget kort tid til at forberede. De er da heller ikke forpligtet til at åbne i morgen. Hjælpepakkerne gælder stadig for saloner, som holder lukket indtil sikkerheden er på plads.

Her kan du se, hvad der står i retningslinjerne:

Retningslinjer om ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv med henblik på en ansvarlig genåbning af Danmark i lyset af udbruddet af COVID-19

Indretning af lokaler
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
 • Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare mini-meres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
 • Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
 • Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
Tilrettelæggelse af arbejdet

 • Arbejdet bør tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte/udvidede åbnings- og mødetider for at undgå, at for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og af hensyn til at nedsætte kundetætheden. Arbejdstiden skal i øvrigt tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.
 • Arbejdspladsen skal så vidt muligt gennemgå sine processer for arbejdspladsens specifikke kundeydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem serviceyder og kunde.
 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.
Indretning af arbejdspladsen

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand mellem medarbejderne og mellem kunderne, fx ved at sprede medarbejderne og kunderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem kundernes placering.
 • Eventuelle venteværelser eller lignende bør lukkes eller indrettes, så det er muligt at holde minimum 2 meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende fjernes.
 • Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet eller lignende med fælles redskaber, sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.
 • Arbejdsgiverne opfordres til så vidt muligt at inddrage medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag ift. indretning af arbejdspladsen.
Adfærd og hygiejne

 • Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Medarbejderne vasker hænder grundigt før og efter hver kunde, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.
 • Kunder bør så vidt muligt vaske hænder eller bruge alkoholbaseret håndsprit, inden de betjenes.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret hånd-sprit tilgængeligt for alle ansatte og kunder. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Vasketøj, som for eksempel håndklæder, vaskes ved 80 grader.
 • De ansatte bør, hvor muligt, anvende redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder, og arbejdspladsen skal have en plan for rengøring og desinfektion af fællesredskaber.
 • Der bør ske en grundig rengøring af redskaber, der har været i kontakt med kunden efter hver endt behandling.
 • Virksomheden bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, og lave en plan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, behandlingsrum, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets, som hyppigt berøres af mange.
 • Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder/kunde forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/kunde skal overtage denne.
 • I forbindelse med praktisk køreundervisning, bør de anvendte køretøjer, her-under køretøjer på lukkede pladser, rengøres grundigt hver gang et køretøj overdrages til en anden underviser eller elev.
Håndtering af sygdom og symptomer

 • Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
Informationsindsats

 • Der opsættes informationsmateriale om COVID-19, herunder tekst til kunden om, hvornår man ikke er velkommen og forventninger til de ansatte og kunderne fsva. hygiejne, afstand mv.
 • I det omfang det er muligt, anbefales de liberale serviceerhverv endvidere at over-veje:
 • At alle indledende samtaler, kontakter m.v. foretages på afstand, og den uundgåelige tætte kontakt reduceres i tid og omfang, samt afbrydes når der ikke længere er behov.
 • At hvor tæt kontakt er uundgåelig, skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås. Det kan f.eks. ske ved at tatovøren, der skal skuldertatovere,
 • beder personen vende ansigtet bort og man kan sidde forskudt. Hos f.eks. frisører eller massører kan man bede kunden vende hovedet nedad på briks eller udføre hårklipning fra kundens ryg.
 • I situationer, hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås, kan opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient. Hvor muligt kan dette være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk eller hvor der skal gives tæt kundevejledning. Hvor det ikke er muligt, fx ved kosmetisk behandling i ansigtet, kan personalet evt. anvende et ansigtsdækkende visir. Dette kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, som f.eks. ved udførelse af ansigtsbehandlinger, eller hvor opgavevaretagelsen indebærer korterevarende ansigt-til-ansigt kontakt med mange forskellige personer på en arbejdsdag.
 • Opfordring til kunder om at møde op alene.
 • Skiltning med max antal kunder i lokalerne.
 • Afstandsmarkeringer i lokalerne på gulvet.
 • Opfordring til kunderne om at benytte hele åbningstiden, så kunderne spredes.

Virksomhederne opfordres til at planlægge, hvordan de vil håndtere en genåbning af virksomheden for kunder og ansatte med udgangspunkt i ovenstående hensyn og sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommunikere om hvordan retningslinjerne skal udmøntes i praksis. Lige som Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil beskrive cases og best practices, som kan gøre retningslinjerne så praktisk anvendelige som muligt.

Se retningslinjerne her

Barrierer og brug af visir

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. forebyggelse af smitte med COVID-19 ved tæt kontaktmellem asymptomatiske personer i arbejdsmæssig sammenhæng står der:

I situationer hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås, kan man opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient/patient.

Hvor muligt kan dette være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk eller hvor der skal gives tæt kunde- eller patientvejledning i f.eks. brug af hjælpemidler m.v.

Hvor det ikke er muligt, fx ved kosmetisk behandling i ansigtet, når en social- og sundhedshjælper assisterer en ældre borger med mundhygiejne eller hårpleje, eller frisøren klipper pandehår, kan personalet evt. anvende et ansigtsdækkende visir.

Dette kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, som f.eks. ved udførelse af ansigtsbehandlinger, eller hvor opgavevaretagelsen indebærer korterevarende ansigt-til-ansigt kontakt med mange forskellige personer på en arbejdsdag.

Visirer og evt. masker skal ikke bruges som erstatning for tiltag som afstand, hosteetikette og håndhygiejne, men kan tjene som et supplement i tilfælde hvor anbefalinger om afstand ikke kan overholdes. Personer med luftvejssymptomer skal ikke søge tæt kontakt med brug af visir eller maske med mindre det er aftalt ved kontakt med sundhedsvæsenet mhp. udredning og behandling.

Det er vigtigt at visirer/masker bruges korrekt. De bør ikke berøres under brug, da man i så fald kan føre smitte til ansigtet, og de skal skiftes når de bliver snavsede. Generelt kan samme visir anvendes en hel arbejdsdag, og nogle typer visir kan vaskes og genbruges. Masker skal kasseres efter brug, og de skal skiftes, når de bliver våde, snavsede eller berøres, da de mister deres beskyttende effekt. Det kan ikke anbefales at bruge hjemmelavede masker af stof, da et enkelt studie tyder på øget smitteforekomst ved brug af disse1 . Ved kommunikation om brugen af visirer/masker skal ovenstående forbehold og informationer om fordele og ulemper tydeligt kommunikeres til borgere, virksomheder og sundhedspersoner.

Vi har sendt mail ud

Vi har prioriteret af få en mail ud til alle medlemmer, og vil løbende følge op og sende mail igen, når der er nyt om retningslinjerne og med svar på de spørgsmål, som der vil opstå, nu hvor salonerne må åbne igen.

Mange steder i retningslinjerne henvises der til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som du kan se her.